Kritéria 2018

 

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Káraný pro školní rok 2018/2019

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění / školský zákon/ a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (správní řád)

 

K zápisu na školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Káraný podle § 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění.

2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Káraný.

3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 tři roku pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Káraný.

4. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Káraný k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Káraný, seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

Ředitelka MŠ Káraný může při rozhodování o přijetí přihlédnout k:
- opakovaně podaná přihláška,
- sourozenec již navštěvující mateřskou školu
- sociální potřebnost

 

Upozornění:

Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34 a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.


Ostatní děti , pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Rodiče, kteří uvažují o OŠD (odklad školní docházky) pro školní rok 2018/2019, nahlásí tuto skutečnost ředitelce MŠ. Potřebná vyšetření si zajišťují rodiče samostatně. Výsledek vyšetření musí být znám k termínu zápisu do základní školy (duben 2018).

 

OBJEDNEJTE SE VČAS

 

Vyšetření je potřeba v případě: odklad školní docházky, dřívější nástup do ZŠ


V Káraném dne 26. 2. 2018

 

Mgr. Alena Stránská
ředitelka MŠ Káraný