Kritéria k přijetí


OZNÁMENÍ O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Mateřská škola, Káraný oznamuje, že v termínu 15. 8. 2012 od 8:00 do 17:00 hod. bude v budově mateřské školy Káraný, Polní 324, probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013.


K zápisu je třeba:

  • dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Káraný nastoupit
  • vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem
  • mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ

 

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a dle kriterií přijímacího řízení MŠ Káraný.

 

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Káraný pro přijímání dětí.


Pokud budou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.


Rodiče nově přijatých dětí budou pozváni na "Informativní schůzku rodičů", kde budou seznámeni se školním programem, provozním řádem MŠ, vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší stravného, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.


Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Káraný

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá  na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.


K zápisu na školní rok 2012/2013 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí:

Přednostně budou umístěny děti:

1.    Děti, které mají rok do zahájení povinné školní docházky a místo trvalého pobytu na území obce Káraný.
2.    Děti ve věku 5 – 3 let rodičů s trvalým pobytem v obci Káraný k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

Dále budou umístěny v tomto pořadí:
3.    Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Nový Vestec.                                                                   
4.    Děti ve věku 5 – 3 let rodičů s trvalým pobytem v obci Nový Vestec k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.
5.    Ostatní zájemci

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30. dnů od data podání.

V Káraném, dne 8. 8. 2012                                                                 Mgr. Alena Stránská
                                                                                                              ředitelka MŠ Káraný