X
Hledat...
sun sunshine

Zápisy 2020

 

Důležité dokumenty k zápisům

 

Informace k zápisům
0.04 MB
Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání
0.02 MB
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Káraný 2020
0.02 MB
Žádost o přijetí dítěte do MŠ Káraný 2020
0.06 MB
Čestné prohlášení k očkování
0.03 MB
Způsoby podání žádosti k přijetí dítěte do MŠ
0.03 MB
Dětský očkovací kalendář
0.07 MB
Opatření MŠMT ČR k zápisům do MŠ
0.21 MB

 

Zápis do mateřské školy Káraný na školní rok 2020/2021 informace pro rodiče

Přihlášky

Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 1. 2. 2020 v době od 6:30 do 16.30 hodin nebo stáhnout zde. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.

K zápisu, který se koná dne 5. 5. 2020 – úterý od 8:00 – 11:00 hodin a od 14:00 – 17:00 hodin je třeba:

  • dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Káraný nastoupit
  • vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem
  • mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou mateřské školy Mgr. Alenou Stránskou na školní rok 2020/2021 . Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 7. 5. 2020 v době od 10.00 do 12.00 hodin.

Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a dle kritérií přijímacího řízení MŠ Káraný.

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Káraný pro přijímání dětí.

Pokud budou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Káraný.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 23. 6. 2020 (úterý) od 16.00 hodin v MŠ Káraný, kde budou rodiče seznámeni se školním programem, provozním řádem MŠ, vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší stravného, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

                                                                                                          Mgr. Alena Stránská

V Káraném, dne 27. 1. 2020                                                                 ředitelka MŠ Káraný