X
Hledat...
sun sunshine

GDPR

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola, Káraný, Polní 324, 250 75, Káraný (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola Káraný
Sídlo: Polní 324, 250 75, Káraný
Zastoupena: Mgr. Alenou Mynářovou
IČO: 72546875
Tel: 730/104265
ID datové schránky: gc5m36v
Webové stránky: www.mskarany.cz

 Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Barbora Krejčí, PhD.
Tel.: 326991530
Email: krejci.karany@seznam.cz

Adresa pro osobní jednání: OÚ Káraný, Václavská 19, Káraný

úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí 08:00 – 12:00, středa 8:00 – 12:00 hodin, 18:00 – 20:00 hodin