X
Hledat...
sun sunshine

Vzdělávání dětí se Speciálními vzdělávacími potřebami

 

Vzdělávání dětí se  Speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Káraný

(podle vyhlášky  MŠMT ČR č. 73/2005 Sb.)

Formy speciálního vzdělávání dětí:

  1. individuální integrace – děti se zdravotním postižením jsou zařazeny do běžné třídy MŠ
  2. skupinová integrace – MŠ Káraný má pouze jednu třídu

1.Zařazování dětí se zdravotním postižením do MŠ Káraný

Děti jsou přijímány a zařazovány ředitelkou školy na základě doporučení školského poradenského zařízení  a souhlasu rodičů dítěte.

Počet zdravotně postižených dětí ve třídách je dán vyhláškou č. 14/2005 Sb. a vyhláškou č. 73/2005 Sb. Se souhlasem zřizovatele může být počet dětí ve třídách zvýšen výjimkou podle zákona č. 561/2004 Sb., § 23 odst. 3.

 

Povinná dokumentace zdravotně postižených dětí

  1. a) Žádost o zařazení dítěte do mateřské školy
  2. b) Rozhodnutí o zařazení dítěte do mateřské školy
  3. c) Vyšetření a doporučení dítěte od školského poradenského zařízení
  4. d) Diagnostický list dítěte v MŠ - pedagogická diagnostika
  5. e) Individuální vzdělávací plán

 

Pedagogické obsazení v MŠ Káraný pro děti s SVP

 Děti s vadami řeči  - 2 plně kvalifikované pedagogické pracovnice, z toho 1 logopedická asistentka a 1 speciální pedagog (VŠ). Za odbornou logopedickou péči na třídě zodpovídá logopedický asistent.

 Integrace zdravotně postižených dětí  - 3 plně kvalifikované pedagogické pracovnice, z toho  1 speciální pedagog (VŠ), 1 učitelka MŠ (VŠ), 1 sociální pedagog, učitelka MŠ (VŠ) a školní asistent (studující Mills) Za odbornou diagnostickou a metodickou práci na třídě zodpovídá  speciální pedagog. Pro intenzivnější individuální pedagogickou práci se zdravotně postiženými děti je na třídě školní asistent.

Děti sociálně vyloučené, nebo ohrožené sociálním vyloučením2 plně kvalifikované pedagogické pracovnice 1 sociální pedagog – etoped (VŠ), 1 speciální pedagog (VŠ)

 

 Obsah práce na třídě se zdravotně postiženými dětmi

 Individuální činnosti denně (logopedie, rehabilitační cvičení, cvičení jemné a hrubé motoriky dle Individuálního výchovně vzdělávacího  plánu).

Společné činnosti denně (ranní kruh, pohybová aktivita, pracovní činnosti, apod. dle týdenního tématického plánu).

Pobyt venku (dostatečná pohybová aktivita, orientace při pohybu ve městě).

Hygienické a společenské návyky, sebeobsluha.

Denní pohovory s rodiči.

Pečlivá příprava činností s dětmi.

Pravidelné doplňování poznatků o dítěti do osobní dokumentace dítěte.

Účast na vhodných a přiměřených akcích školy, integrace dětí do zájmových aktivit školy.

Spolupráce s odbornými lékaři, PPP, SPC

Studium dostupného odborného materiálu, účast na tematicky vhodných seminářích.

Plnění dalších úkolů, vyplývajících ze Školního vzdělávacího programu.

 

Spolupráce s odborníky

 Klinický logoped – odborné vedení dětí s těžkými vadami řeči, metodická pomoc u těchto dětí, dle potřeby konzultace

 Klinický psycholog – psychologická diagnostika, ambulantní zdravotní péče o děti, doporučení metodického postupu, dle potřeby konzultace

 SPC - metodická doporučení, pedagogicko psychologická diagnostika, spolupráce s rodiči dětí, speciální individuální cvičení s dětmi dle jejich potřeb.

 Do budoucna bychom rádi chtěli spolupracovat se Školním psychologem a zajistit -  psychologickou diagnostiku dětí, 2 –3x ročně návštěva ve třídě, dle potřeby konzultace