X
Hledat...
sun sunshine

Minimální preventivní program

 

 

Minimální preventivní program pro MŠ Káraný

 

 1. ÚVOD
 2. Charakteristika školy
 3. Analýza momentálního stavu
 • Co se nám daří:
 • Co se nám nedaří:
 1. Spolupráce ve škole
 2. Systém DVPP
 3. Konkrétní úkoly a cíle pro prevenci před patologickými jevy a časový harmonogram
 4. Vyhodnocování programu

 

1. Úvod

        Minimální preventivní program je tvořen v souladu se školním vzdělávacím programem Náš barevný svět. Vymezuje model přijatelného a vhodného chování dětí k ostatním, ukazuje cestu, jak k tomuto modelu dojít, popisuje klima mateřské školy a stanovuje kodex chování učitele k ostatním. Dále uvádí konkrétní aktivity, jejich zařazení v průběhu roku a metody práce s dětmi. To vše za cílem vychovat s dětí jedince, kteří:

 • Nebudou ubližovat ostatním slovně ani fyzicky ( šikana)
 • Budou udržovat své okolní prostředí v pořádku, neničit vybavení ani budovu školy (vandalismus)
 • Budou mít povědomí o jiných národnostech a nebudou vůči nim zaujatí ( rasismus)
 • Budou vědět, že lhát a podvádět, se nemá a proč
 • Budou vědět, že o věcech je třeba mluvit a budou schopni o nich mluvit, popisovat svoje pocity
 • Budou vědět, co je zdravý životní styl, co je pro jejich tělo dobré a co naopak
 • Budou jíst zdravě, mít dostatek pohybu

budou znát nebezpečí, která mohou ohrozit jejich zdraví 

 • Budou znát a dodržovat dohodnutá pravidla
 • Budou se cítit spokojeně a bezpečně

 

2. Charakteristika školy

Mateřská škola Káraný je jednotřídní mateřská škola. Nachází se v obci Káraný v  prostředí nádherné přírody. Do provozu byla uvedena 1. 9. 2012 jako samostatný právní subjekt, který hospodaří jako příspěvková organizace.

Naše mateřská škola disponuje jednou třídou heterogenního typu o celkové kapacitě 28 dětí s celodenním provozem. O děti pečují pedagogické pracovnice, jedna kuchařka, o čistotu školky a jejího okolí se stará paní uklízečka.

Vchod do mateřské školy je bezbariérový. MŠ má k dispozici třídu rozdělenou na část pracovní se stolečky a hernu. Na cvičení máme možnost využívat tělocvičnu obecního úřadu. Budova MŠ je umístěna uprostřed zahrady s domkem na úschovu hraček a malý domeček pro hry, pískoviště, dlážděné plochy na kreslení nebo jízdu na koloběžkách, zóna s pružinovými houpadly, skluzavka se stříškou a houpačkami, lanová pyramida, koš na házení, lezecká sestava, dřevěné stolky s lavičkami.

Svou velikostí a výchovným přístupem patří k mateřským školám rodinného typu. Snažíme se poskytovat milé a zároveň interaktivní prostředí, které probouzí zvídavost, tvořivost, sociální růst a vede k samostatnosti v uvažování.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání a nese název: „Putování z pohádky do pohádky.“ Náš program vychází z jedinečnosti každého jedince. Mimo jiné je zaměřen i na environmentální výchovu a osvětu (EVVO). Naše zařízení dále nabízí logopedickou prevenci, která probíhá individuálně s vysokoškolsky vzdělaným logopedem a je tvořena na míru každému dítěti. Nabízíme možnost návštěvy kroužků, které se každý rok aktualizují dle zájmu rodičů i dětí.

 

3. Analýza momentálního stavu

Co se nám daří

 • Komunikace s rodiči
 • Zapojení rodičů do chodu školy a účast na společných akcích
 • Tradice akcí pořádaných pro rodiče, seniory, veřejnost
 • Zvelebování prostředí školy, budovy i zahrady
 • spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi
 • Zdravá strava
 • Dobré klima školy
 • Spolupráce mezi všemi zaměstnanci
 • Rozvoj komunikačních dovedností dětí
 • Organizace pobytů mimo školu
 • Spolupráce s PPP, SPC, PČR, Záchranáři, Hasičský záchranný sbor, ZŠ
 • Účast na seminářích s tématem dětská agrese

 

Co se nám nedaří

 • využívání školní zahrady pro výuku ve větším rozměru (materiální podmínky)

4. Spolupráce ve škole

SPOLUPRÁCE MEZI PEDAGOGY

V mateřské škole je nutná fungující komunikace mezi učitelkami a školním asistentem. Důležitá je jednota výchovného působení. Učitelky zapisují vše do přehledu výchovné práce a zaznamenávají údaje o dětech do hodnocení dětí. Učitelky vzájemně spolupracují, přirozeně navazují na práci své kolegyně a dále ji rozvíjejí. 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Důležitou součástí spolupráce je zapojení dalších zaměstnanců do výchovně vzdělávacího procesu. Paní kuchařka se účastní všech akcí pořádaných pro rodiče, za spolupráce dětí připravuje pohoštění, pomáhá při vaření či pečení s dětmi apod.

Paní uklízečka pomáhá při organizaci akcí pro rodiče, uvádí prostory školy do původního čistého stavu. 

 

SPOLUPRÁCE MEZI ZAMĚSTNANCI A RODIČI

Rodiče mají možnost neodkladné záležitosti řešit při předávání dětí. Ke komunikaci se nejčastěji používá mail. Rodiče dostávají všechny informace prostřednictvím emailové adresy a také vyvěšením na nástěnku v šatně. V případech, kdy chce rodič konzultovat cokoliv s učitelem, je mu to umožněno v co nejkratší době. Nemáme určeny konkrétní konzultační hodiny.

 

5. Systém DVPP

 Semináře jsou tedy vybírány s ohledem na zaměření učitele, ale je umožněno, aby si učitel vybral seminář, který ho zaujal a je mimo jeho obor. 

6. Konkrétní úkoly a cíle pro prevenci před patologickými jevy a časový harmonogram

Jedním z hlavních cílů ve výchovně vzdělávacím procesu je SAMOSTATNOST.  Samostatnost v sebeobsluze, v řešení  každodenních situací, v rozhodování, plánování apod. Komunikujeme s dětmi proto tak, aby zvládaly tyto kompetence:

 • Navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…)
 • Samostatně se rozhodnout v některých činnostech
 • Jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí
 • Vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo kdyby) a verbalizovat je
 • Verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)
 • Přicházet s vlastními nápady
 • Zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznáme dospělé
 • Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)
 • Umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit
 • Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
 • Nebát se požádat o pomoc, radu
 • Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné
 • Plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)
 • Přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit
 • Přijímat pokyny
 • Plnit činnosti podle instrukcí

Proto, aby z dítěte rostl jedinec se zdravým sebevědomím, se schopností bránit se projevům násilí, slovního napadání, jedinec, který bude umět komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, dítě, které bude umět pomoci druhému, nebude ubližovat, vysmívat se a jinak napadat kamarády, se snažíme vytvářet zdravý kolektiv. Společenství, kde každý má právo na individualitu, vlastní názor, který se snaží na základě demokratických principů uplatnit. Místo, kde každý má právo na chybu, ze které se může poučit, kde všichni vědí, že každý má své slabé i silné stránky, kde poznáme různé emoce a dokážeme je pojmenovat a pochopit. 

Zařazujeme komunitní kruh, kritické situace společně rozebíráme, hledáme správná řešení, snažíme se hodnotit sebe i druhé, společně vytváříme pravidla. Snažíme se u dětí rozvíjet tyto kompetence:

 • Bránit se projevům násilí
 • Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
 • Uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je
 • Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
 • Přijmout roli ve hře (jako organizátor, pozorovatel, spoluhráč)
 • Reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit)
 • Hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem
 • Přijímat drobný neúspěch, být schopné se z něčeho poučit
 • Přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci
 • Umět se přizpůsobit změnám
 • Odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
 • Přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese
 • Projevovat se citlivě k živým bytostem
 • Přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce
 • Respektovat rozdílné schopnosti
 • Důvěřovat svým schopnostem

 

V průběhu roku jsou zařazována témata, která naplňují obsah Minimálního preventivního programu.

Jsou to tato:

MOJI KAMARÁDI, BEZPEČNĚ NA CHODNÍKU A NA PROCHÁZCE

 • dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti
 • chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat
 • zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby
 • pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu
 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí

 

LES, ZDRAVÍ  Z PŘÍRODY, ZAHRADA

 • samostatně se oblékat, svlékat a obouvat, zapnout
 • znát základní zásady zdravého životního stylu (strava, otužování, sport, hygiena, pobyt v přírodě, odpočinek) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek
 • uvědomovat si, co je nebezpečné

 

PŘÍPRAVA NA ADVENT, PODZIM

 • napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena
 • samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek
 • pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 min a více)
 • orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se v blízkosti školy nachází

 

ZIMA, VÁNOCE

 • podporování významu rodiny a dobrých vztahů
 • podporování citlivých a kladných hodnot jako – pomoc starým lidem, dělání radosti ostatním
 • slovní hodnocení ostatních, sebereflexe
 • práce s chybou, podpora sebevědomí, vytrvání v úsilí, radost z dosažení úspěchu
 • život v obci, uvědomování si sebe jako součásti tohoto společenství

  LIDSKÉ TĚLO, SMYSLY, ZÁPIS DO ŠKOLY

 • projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)
 • pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)

ZIMA

 • poukazování na bezpečnost při zimních hrách
 • učení správnému oblékání a ochraně zdraví

 

EKOLOGIE, PŘÍCHOD JARA

 • znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí
 • uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
 • Spoluvytvářet pohodu prostředí
 • být citlivý k přírodě
 • působit na životní prostředí

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici

 

RODINA

 • mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách
 • pochopit funkci rodiny a jejich členů

 

SVĚT, VESMÍR

 • uvědomovat si, že jak svět přírody, tak svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný
 • mít poznatky o své zemi
 • mít poznatky o existenci jiných zemí, národů, kultur
 • mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod.

 

 

Již fungujícím systémem jsou děti vedeny ke zdravému životnímu stylu:

 • Dostatek volného pohybu v přírodě
 • Každodenní cvičení
 • Pobyt venku
 • Pěstování zeleniny a bylinek
 • Zdravá strava
 • Pitný režim

7. Vyhodnocování programu

Vzhledem k tomu, že všechny cíle jsou součástí ŠVP, je Minimální preventivní program vyhodnocován spolu s ním na konci každého školního roku. Podle potřeby je upravován a doplňován.

 

Platnost programu od: 1. 2. 2019

Schválen na pedagogické radě dne:  30.1.2019

 

Zpracovala: Mgr. Alena Stránská