X
Hledat...
sun sunshine

Výroční zpráva

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Káraný za školní rok 2017 - 2018

 

Vypracovala:              Mgr. Alena Stránská

 

Obsah:

 

  1. Základní údaje o škole

  2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

  3. Údaje o počtech dětí

  4. Údaje o zápisech do MŠ pro školní rok 2017/2018

  5. Vzdělávací činnosti mateřské školy

  6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

  7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

  8. Údaje o zapojení školy do projektů

  9. Spolupráce s rodiči

10. Spolupráce s dalšími odborníky

11. Materiálně technické vybavení školy

12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017

13. Řešení stížností

14. Svobodný přístup k informacím

15. Cíle, kterých chceme dosáhnout

16. Závěr

                                                           .

Přílohy:          Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017

 

 1. Základní údaje o škole

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Káraný. Do provozu byla uvedena 1. 9. 2012, jako samostatný právní subjekt a hospodaří jako příspěvková organizace.

Do školského rejstříku je zapsána jako Mateřská škola Káraný, okres Praha-východ.

Identifikátor:              50 368

IČO:                           72546875

IZO:                            691004366

Mobil:                         730/104265

E-mail:                        info@mskarany.cz, alena.stranska@mskarany.cz

WWW:                       www.mskarany.cz

Právní forma:              příspěvková organizace

Provozní doba:           6.30 - 16.30 hodin

Kapacita:                    28 dětí

Počet tříd:                   1 smíšené oddělení

Výše úplaty:               1 300,- Kč měsíčně za dítě

Počet ped. prac.:         3

Ředitelka školy:          Mgr. Alena Stránská

Učitelky:                     Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková

                                    Mgr. Pavlína Rajská  

Školní asistent            Lucie Mazurová                    

Počet provoz. zam.:    2

Kuchařka:                   Simona Dostálová

Uklízečka:                   Pavla Hyklová

 

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Školní rok 2017/2018 byl šestým rokem naší mateřské školy. 

Během školní roku si ředitelka i paní učitelky rozšiřovaly svou odbornou kvalifikaci.

Ředitelka školy Mgr. Alena Stránská se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích akcí:

• „Logopedický asistent-primární logopedická prevence ve školství“ v časovém rozsahu 67 hodin

• „Hospodaření příspěvkových organizací, vnitřní kontrolní systém a vnější kontrolní mechanismy“ v časovém rozsahu 6 hodin

• „Dítě s opožděným vývojem prostým v mateřské škole“ v časovém rozsahu 8 vyučovacích hodin.

• „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“ v časovém rozsahu 24 vyučovacích hodin.

• „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ obor vzdělávání 75-31-M/01 Boleslavská soukromá střední škola a základní škola s.r.o. ukončeno maturitní zkouškou z Psychologie, Pedagogiky, Didaktiky pedagogických činností, Speciální pedagogiky

 Paní učitelka Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková se vzdělávala v níže uvedených akreditovaných vzdělávacích kurzech:

• „Kolik stojí nanuk? Finanční gramotnost dítěte“ - v časovém rozsahu 3 hodin

• „Dítě s opožděným vývojem prostým v mateřské škole“ v časovém rozsahu 8 vyučovacích hodin.

• „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“ v časovém rozsahu 24 vyučovacích hodin.

 Paní učitelka Mgr. Pavlína Rajská se vzdělávala v níže uvedených akreditovaných vzdělávacích kurzech:

• „Výtvarné a pracovní činnosti pro rozvoj představivosti a fantazie“ v časovém rozsahu 4 vyučovací hodiny.

Na místech provozních zaměstnanců mateřské školy pracují kuchařka Simona Dostálová a o čistotu mateřské školy a jejího okolí se stará paní Pavla Hyklová.

 

3. Údaje o počtech dětí

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo naši mateřskou školu celkem 28 dětí, čímž byla kapacita naplněna. Z tohoto počtu bylo 24 dětí z Káraného 2 děti z obce Nový Vestec a 2 děti z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Údaje o složení třídy

 

Školní rok 2017/2018  
Celkem dětí 28
Dívky 14
Chlapci 14
Předškoláci 7
Děti s OŠD 0
Děti se SVP 1

 

4. Údaje o zápisech do MŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis do mateřské školy probíhal 3. května 2018 od 8,00 do 17 hodin. K zápisu se dostavilo celkem 28 dětí. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato celkem 10 dětí, z nichž 8 dětí bylo z obce Káraný a 1 dítě z Nového Vestce. Jeden ze zákonných zástupců přijatých dětí z Káraného, žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zrušil a bylo tak přijato 1 dítě z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Z kapacitních důvodů nebyly přijaty 3 děti z Nového Vestce a 3 děti z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

           

5. Vzdělávací činnosti mateřské školy

Naše mateřská škola pracuje dle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVPPV) s názvem „Putování z pohádky do pohádky“. Během školního roku probíhal sběr informací o vzdělávacích i osobnostních potřebách a možnostech všech dětí. Zároveň byly zjišťovány vnitřní i vnější podmínky, za kterých by se vzdělávání mělo realizovat, a kterých je možno využít. Byla hledána nová další východiska a cesty pro efektivní využití okolního i vnitřního prostředí školy. Na základě získaných informací a zkušeností z předchozích školních roků pracuje pedagogický kolektiv na rozšiřování vzdělávací nabídky v podobě týdenních témat a na přípravě dalších podkladů pro úpravy ŠVPPV pro následující školní rok.

Vzhledem k tomu, že třída školy je heterogenního věkového složení dětí, bylo a je velice náročné uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby docházelo k naplňování veškerých potřeb dětí. Proto jsme se snažily pracovat s dětmi skupinově i individuálně. Individuální práce probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu a odpočinku. Individuální práce se zaměřovala na rozvoj těch oblastí dítěte, které je třeba podporovat a stimulovat.

Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme u dětí rozvíjely všech pět oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku a individuálních schopnostech dětí.

 

Výsledky dětí

Děti dokážou diskutovat, spolupracovat. Vztahy dětí mezi sebou navzájem nebývají vždy

bezkonfliktní. Protože máme věkově kombinovanou třídu, děti se naučily pomáhat mladšímu či slabšímu. Budoucí školáci zvládali očekávané výstupy a kompetence.

 

1. Oblast biologická - dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná i fyzická zdatnost dětí, úroveň hrubé i jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby. Předány byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, péče o zdraví a bezpečnost.

2. Oblast psychologická - dítě a jeho psychika. Děti byly vedeny k udržení a uchování duševní pohody a klidu. Podporována byla psychická zdatnost a odolnost v náročnějších životních situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a myšlenkových operací.

3. Oblast interpersonální - dítě a ten druhý. V počátku roku jsme prostřednictvím těchto aktivit směřovaly k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu. Vytvářeny byly základy pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i komunikace s vrstevníky či staršími osobami.

4. Oblast sociokulturní - dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřily na seznamování dětí se zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich respektování. Cílem bylo naučit děti přijímat základní všeobecně uznávané společenské, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.

5. Oblast enviromentální - dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního prostředí školy, prostřednictvím něhož jsme děti vedly k lásce a ochraně živé i neživé přírody. Zároveň jsme se zaměřily na oblast ekologickou.

            Ačkoli naše škola nenabízí žádné další doplňkové kroužky, snažíme se na zájmy dětí zařazovat do dopoledního řízeného programu např. hru na flétničky, Angličtinu hrou (elementární seznamování s prvky anglického jazyka), práci s interaktivní tabulí, tanec, keramika apod.

 

Individuální práce s předškolními dětmi

Specifickou skupinu dětí v naší mateřské škole tvoří děti těsně před nástupem do základní školy.

Pro děti jsme denně připravovaly nejrůznější činnosti, které nejen podporovaly rozvoj dětí, ale připravovaly je zároveň i na zápis do základní školy.

 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Celoroční program a činnost školy jsme se snažily v maximální možné míře zpestřovat v podobě nejrůznějších akcí nejen pro děti z MŠ a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Nechyběla ani spolupráce se základní školou a jinými institucemi, které bychom v dalším školním roce rádi rozšířily. Výčet veškerých akcí pořádaných v rámci školy uvádí následující seznam:

 

Akce MŠ Káraný 2017/2018

26. 9. 2017                  Policie v MŠ – preventivní akce

3. 10. 2017                  Ekocentrum Huslík

10. 10. 2017                Divadlo Ludmily Frištenské – O koblížkovi

13. 10. 2017                Malá technická univerzita – program Stavitelé mostů

18. 10. 2017                Zdravá pětka v MŠ

22. 10. 2017                Vítání občánků - vystoupení dětí MŠ na OÚ

25. 10. 2017                Záchranář v MŠ – preventivní akce

27. 10. 2017                Dýňodlabání

31. 10. 2017                Halloween v MŠ – karneval, kouřící drinky s panem Koukolíčkem

1. 11. 2017                  Svíčkárna Šestajovice – výroba čokolád

2. 11. 2017                  Spinkání ve školce

9. 11. 2017                  Knihovna – Stará Boleslav

14. 11. 2017                Staroboleslavský dvůr – ježdění na ponících

29. 11. 2017                Vánoční focení

1. 12. 2017                  Exkurze do léčebny Bohnice – dílničky

2. 12. 2017                  Rozsvícení vánočního stromečku – vystoupení dětí před OÚ Káraný

5. 12. 2017                  Mikuláš v MŠ

8. 12. 2017                  Divadlo Ludmily Frištenské -  Vánoční stromeček

12. 12. 2017                Adventní výlet na Staré Hrady – vánoční prohlídka s hledáním pokladu

15. 12. 2017                Setkání s místními seniory

19. 12. 2017                Vánoční besídka pro rodiče

20. 12. 2017                Nadílka zvířátkům v lese

18. 12. 2017                Ukázka a přednáška plazů

21. 12. 2017                Ježíšek v MŠ

11. 1. 2018                  Divadélko Zimní pohádka o kůzlátkách a jablíčku

14. 1. - 19. 1. 2017     Škola v přírodě bouda Růžohorky, Pec pod Sněžkou

14. 2. 2018                  Masopust - karneval

19. 3. 2018                  Ateliér Šestý smysl - Kolovrátek

28. 2. 2018                  Exkurze Vodárna

14. 3. 2018                  Malá technická univerzita – stavitelé věží

18. 4. 2018                  Hasiči Brandýs nad Labem

23. 4. 2018                  Olympiáda  - sportovní den

24. 4. 2018                  Divadélko Ludmily Frištenské – Máša a medvěd

27. 4. 2018                  Čarodějnický rej

2. 5. 2018                    Focení

9. 5. 2018                    BESIP v MŠ

15. 5. 2018                  Výlet na Ještěd – celodenní výlet (strava na celý den zajištěna)

5. 6. 2018                    Mirakulum – celodenní výlet (oběd dětem koupíme v Mirakulu)

21. 5. 2018                  Ekocentrum Huslík – program Mláďata

10. -15. 6. 2018          Škola v přírodě – Pec pod Sněžkou – bouda Růžohorky

20. 6. 2018                  Slavnostní rozloučení s předškoláky

21. 6. 2018                  Besídka pro rodiče

26. 6. 2016                  Zoopark Radonice

27. 6. 2018                  Spinkání ve školce

29. 6. 2018                  Zmrzlina

5. 8. – 10. 8. 2018       Letní ozdravný pobyt v přírodě - Benecko

 

Škola v přírodě

Ve školním roce 2017/2018 naše mateřská škola pořádala tři ozdravné pobyty v přírodě. První zimní 14. – 19. 1. 2018, které se zúčastnilo 14 dětí v Krkonoších na boudě Růžohorky, letní, v termínu od 10. 6. – 15. 6. 2018, rovněž na Růžohorkách v Krkonoších, které se zúčastnilo 17 dětí a další potom v termínu od 5. – 10. 8. 2018, v Krkonoších – Benecko, penzion Mája, které se zúčastnilo 27 dětí. Na všech akcích si děti naplno užívaly poznávání přírody, her a radovánek. V příštím školním roce chceme všechny tyto akce opět zrealizovat.

 

Prezentace školy

O aktuálním dění v naší MŠ informujeme širší veřejnost na stránkách školy, www.mskarany.cz a pan Petr Zatloukal v místním zpravodaji „Haló Káraný“.

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2017/2018 záměrně působily na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve ŠVPPV a následně realizovány ve třídě při běžných každodenních činnostech nebo v tématicky řízených aktivitách.

Cíle prevence:

- zvýšit informovanost dětí o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou

- informovat děti přiměřeně věku o nebezpečí drogové závislost (cigarety, alkohol, jiné návykové látky)

- ovlivnit postoje dětí k sobě samým, vést děti k rozpoznávání šikany

- nácvik sociálních dovedností ve skupině

- vedení dětí a seznamování se zásadami zdravého životního stylu

- vhodnou organizací dne a ve spolupráci s rodiči omezit nežádoucímu vlivu masmédií

- vhodně volenými činnostmi posilovat u dětí uvědomění si svých práv s důrazem na rovnováhu k odpovědnosti!

Techniky prevence:

- individuální a skupinová interakce

- přednášky a spolupráce s Policií ČR i jinými institucemi

- praktický nácvik sociálních dovedností

- skupinová práce s různým zaměřením

- modelování rizikových situací

 Metody prevence:

- individuální a skupinová interakce

- práce se skupinovou dynamikou

- praktický nácvik sociálních dovedností

- řízená diskuse

- výklad

- hra

- nácvik sociálních dovedností

Forma:  Zařazováno průběžně do ŠVPPV, exkurze na pracovištích bezpečnostních složek, pořádání sportovních olympiád a soutěží

Specifikace tématických námětů:

- zdravý životní styl, prevence závislostí, sebepojetí

- prevence šikany, postavení ve skupině

- vliv médií na naše postoje

- prevence infekčních nemocí a závislostí

- práva dítěte s pozorností na rovnováhu k odpovědnosti

 

8. Údaje o zapojení školy do projektů

Mateřská škola Káraný pokračuje v projektu „Celé Česko čte dětem“, který se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Dále jsme stále součástí projektu „Recyklohraní“, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2017/2018 se MŠ Káraný zapojila do projektu „Asistent pro MŠ Káraný“, který je spolufinancován Evropskou unií, cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

9. Spolupráce s rodiči

Jako každý školní rok jsme se zaměřili na zjištění potřeb, ale i nedostatků školy z pohledu rodičů. Každému z nich byl předán anonymní dotazník, ve kterém mohli vyjádřit negativní i pozitivní připomínky. Anketa byla zaměřena i na náměty akcí a činností pro děti, četnost třídních schůzek a provozní dobu školy.

Ze závěrů  dotazníkového šetření vyplynulo to, že rodiče jsou s chodem školy velmi spokojeni. Drobné připomínky se objevily v oblasti provozní doby, bytˇ byla v minulém školním roce provozní doba o půl hodiny prodloužena. Zde jsme se rodičům pokusili vysvětlit situaci školy (tedy její způsob financování pedagogických pracovníků, specifika daná pedagogické profesi a provozu jednotřídní školy). Prozatím tento problém dále řešen nebyl a ani rodiče nepřišli opětovně s požadavkem prodloužení provozní doby školy. Z dotazníkového šetření nevzešly žádné další závažnější připomínky. Tento způsob šetření a získávání informací od rodičů plánujeme pravidelně jednou ročně opakovat.

Během třídních schůzek, kterých se rodiče ve velké míře zúčastňují, byly projednány a upřesněny podmínky provozu školy včetně výkladu nejdůležitějších bodů školního řádu. 

Byly nabídnuty konzultace s učitelkami a po předchozí domluvě i možnost individuálních konzultací s ředitelkou školy. Rodiče tak mají možnost komunikovat a řešit problémy týkající se dětí, či provozu MŠ. Tuto možnost někteří rodiče využívají.

Někteří z rodičů se rovněž podíleli na sponzorování naší mateřské školy, ať už ve formě finančních či věcných darů a někteří se zapojili i do práce ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

 

10. Spolupráce s dalšími odborníky

Rozmanitost vzdělávací nabídky nelze zajistit bez kontaktů mimo území školy. Umožňuje dětem seznámit se se zajímavými profesemi i prostředím, vnímat pestrost a různorodost světa přírody, lidí i techniky, získávat praktické zkušenosti a informace, osvojovat si poznatky o světě mimo rodinné či školní prostředí.

V tomto školním roce jsme využili spolupráce s ZŠ, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, se záchrannou službou, s Lesy ČR a BESIPEM.

Během školního roku jsme opět spolupracovali s odborníky, jejichž práce s pedagogickou praxí souvisí. Jedná se hlavně o spolupráci se SPC, PPP, dětským lékařem a psychologem.

Spolupráci s těmito organizacemi budou i nadále probíhat a v příštím roce plánujeme dle možností jejich rozšíření.

 

11. Materiálně technické vybavení školy

Prostory mateřské školy jsou  vyhovující, avšak po šestiletém provozu je nyní třeba obměnit postýlky, na kterých děti při polední relaxaci odpočívají. Třída má své vlastní sociální zařízení pro děti, šatnu pro děti a kuchyňku, kde se vydává strava. Součástí třídy je ložnice, kde děti po obědě relaxují. Třída je dostatečně vybavena hračkami, které jsou dle možností obměňovány. Třída je vybavena nábytkem, který odpovídá velikostním typem dětem s rozdílnou tělesnou výškou a odpovídá ergonomickým zásadám práce dětí v sedě, čímž jsou naplněny podmínky vzdělávání. Nábytek je ve třídě uspořádán tak, že vytváří hrací koutky a umožňuje dětem samostatnou volbu hraček. 

Třída je vybavena interaktivní tabulí, která je při výchovně vzdělávací práci s dětmi hojně využívána. V novém školním roce bude třeba zakoupit nový PC.

Ředitelna školy slouží pro vedení porad a pracovních schůzek zaměstnanci, ale i na jednání a individuální schůzky se zákonnými zástupci dětí. Ředitelna je vybavena knihovnou, odbornou literaturou, notebookem a multifunkční tiskárnou. Zaměstnanci mateřské školy mají svou šatnu a sociální zařízení.

Školní zahrada je prostorná a jsou na ní dvě dostatečně velká pískoviště s vyhovujícím množství hraček. Na zahradě je i kruhový prostor s vyhovující dopadovou plochou, kde jsou usazené herní prvky – houpačky a domeček se skluzavkou. Dále se na zahradě MŠ nachází lezecká stěna, pyramida, houpačka – hnízdo, balanční prvky a dvě pružinové houpačky.  

Plot MŠ je osázen zelení, na zahradu bylo vysázeno několik stromků.

 

12. Základní údaje o hospodaření školy

Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009, vyhl. 383/2009 ,Sb., zákona 250/2000 Sb., a Českými účetními standardy

Zdroje financování školy:

zřizovatel – příspěvek na provozní náklady

státní rozpočet – příspěvek na přímé náklady na vzdělávání

vlastní příjmy – příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné)

náklady na potraviny (stravné)

sponzorské dary

dotace ze středočeského kraje, MŠMT, EU

 

13. Řešení stížností

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ředitelce školy podána žádná písemná stížnost.

 

14. Svobodný přístup k informacím

/pokyn MŠMT ČR č.j. 31479/99 – 14 ze zákona č. 106/1999 Sb./

V roce 2017 byli rodiče a zákonní zástupci dětí seznámeni na rodičovských schůzkách nově přijatých dětí a na schůzce se zákonnými zástupci u příležitosti zahájení nového školního roku s možností využití výše uvedeného zákona O svobodném přístupu k informacím, týkajících se příspěvkové organizace. Všechny důležité informace jsou rodičům a zákonným zástupcům předávány prostřednictvím informační nástěnky před šatnou dětí, na webových stránkách školy, e-mailem a kompletní informace v písemné podobě jsou v ředitelně školy. Na požádání jsou veškeré informace neprodleně předloženy k nahlédnutí.

Ředitelka školy ve školním roce 2017/2018 neobdržela ze strany zákonných zástupců, či veřejnosti žádný dotaz vztahující se k působnosti školy/ informace o podmínkách vzdělávání ve škole, o koncepci školy, o hospodaření školy, o personálním zajištění školy apod./ Tyto základní informace jsou zpřístupněny veřejnosti na www.stránkách školy.

 

15. Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout

Mateřská škola Káraný má celou řadu cílů, kterých by chtěla v kratším či dlouhodobějším časovém horizontu dosáhnout. Jedná se zejména o následující cíle:

• zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci pedagogických i provozních zaměstnanců

• zdokonalovat vzdělávací program školy, který bude efektivně a účelně využíván

• nadále realizovat systematickou přípravu předškolních dětí

• podporovat a rozvíjet spolupráci se zřizovatelem, základní školou ve Staré Boleslavi i jinými institucemi

• rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči

• aktivně se zapojovat do dění v obci

• nadále oslovovat a získávat nové sponzory           

• získávat informace a hodnocení o škole od rodičů, reagovat na připomínky

• rozšířit spolupráci s odborníky

 

16. Závěr

 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2017/2018 byla projednána a schválena zaměstnanci školy na provozní poradě 29. 8. 2018. Bude veřejně přístupná na webových stránkách školy: www.mskarany.cz  i v ředitelně mateřské školy.

  

V Káraném dne  29. 8. 2018

 

 Mgr. Alena Stránská

 ředitelka MŠ Káraný

  

Příloha č. 1        

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017

Rozbor výnosů a nákladů za rok 2017

Výnosy

Celkové příjmy organizace z hlavní činnosti za rok 2017 činily 2 854 312 Kč.

Z toho dotace ze státního rozpočtu činila 1 436 661 Kč a dotace od zřizovatele

800 000 Kč

Ostatní příjmy MŠ se skládají z tržeb za stravné ve výši 189 206 Kč, z příspěvků rodičů ve výši 302 515 Kč, dále dotace ve výši 107 272 Kč a čerpání fondů 18 658 Kč.

Náklady

Celkové náklady za rok 2017 činily 2 638 268 Kč. Největší podíl z těchto nákladů činí

náklady mzdové a s tím související odvody sociálního a zdravotního pojištění a ostatní sociální náklady.

Celkové náklady na platy zaměstnanců činil 1 402 547 Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo vyplaceno 1 058 925 Kč. Náklady na sociální a zdravotní pojištění ve výši 453 500 Kč, zákonné sociální náklady – tvorba fondu FKSP činila 32 415 Kč.

Ostatní neinvestiční výdaje za rok 2017 byly čerpány takto:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP 11 150 Kč.

Ochranné pracovní pomůcky 3 046 Kč.

Preventivní prohlídky 0 Kč

Největší položku z nákladů na provoz představují náklady na energie:

Vodné 11 400 Kč

Elektrická energie 28 262Kč

Další položkou je nákup DDHM ve výši 39 913 Kč.

Významnou položku nákladů tvoří ostatní materiál včetně výtvarného materiálu, tato nákladová položka činí 81 114 Kč.

Celkové náklady na stravné činily 313 770 Kč.

Ostatní služby činily 209 609 Kč a jedná se především o zpracování mezd a statistických výkazů, revize, deratizace, údržba programů, poplatky za telefon a internet, poštovné a bankovní poplatky. Pojištění majetku činilo 13 246 Kč dle sjednaného pojištění.

 

Hospodářský výsledek

Celkový hospodářský výsledek činil 216 044 Kč.

Inventarizace

Byla provedena dokladová inventura, řádná inventura majetku, závazků, kde nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, všechny závazky byly do lhůty splatnosti a stav účtu 321 Dodavatelé činí 8 055 Kč.

Vyúčtování vztahu organizace se státním rozpočtem

Vzhledem ke skutečnosti, že limity prostředků na platy a ostatní platby za provedené práce nebyly překročeny a ostatní limity na přímé ONIV byly dodrženy, jsou odvody do SR nulové.

Finanční fondy a jejich krytí

Fond FKSP 15 260 Kč kryt v plné výši.