X
Hledat...
sun sunshine

Organizační řád

 

Organizační řád mateřské školy

Škola: Mateřská škola Káraný, Polní 324, Káraný

Číslo směrnice: č.j. 25/2015

Vypracovala:  Mgr. Alena Stránská

Vydáno dne: 1. 9. 2015

Schválila:       Mgr. Alena Stránská

Účinnost od: 1. 9. 2015

Zrušena směrnice: č.j. 5/2012

Počet stran: 6

Změny:

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

Úvodní ustanovení

 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
 2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).
 3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Postavení a poslání mateřské školy

 1. Mateřská škola Káraný, Polní 324 byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou dne 6. 6. 2011 vydanou obecním úřadem v Káraném na základě usnesení zastupitelstva.
 2. Škola je v síti škol KÚ vedena pod kódem.
 3. Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj.
 4. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola a školní jídelna - výdejna, která může zajišťovat stravování zaměstnanců.

 

 

 

Doplňková činnost

Mateřská škola je oprávněna provozovat doplňkovou činnost v těchto oblastech:

- výchova a mimoškolní vzdělávání,

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,

- pronájem nemovitostí a nebytových prostor,

- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě

 

 1. Organizační členění

 

Útvary školy a funkční místa

 1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy - vedoucí organizace, která odpovídá za plnění úkolů organizace.
 2. Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovníky a správní zaměstnance.
 3. Jednoho z ostatních pedagogických pracovníků jmenuje ředitelka svou zástupkyní.

Organizační schéma školy

ředitelka školy

učitelky

uklizečka

kuchařka

Viz příloha č. 1.

 

 1. Řízení školy - kompetence

 

Statutární orgán školy

 

 1. Statutárním orgánem školy je ředitelka.
 2. Ředitelka řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad školy, pedagogické rady.
 3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.
 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
 5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.
 6. Ředitelka školy při výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.
 7. Odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP.

 

Organizační a řídící normy

 

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří:

- organizační řád,

- školní řád,

- spisový řád,

- předpis o oběhu účetních dokladů,

- operativní evidence majetku,

- vnitřní platový předpis.

 

 1. Funkční (systémové) členění - komponenty

 

Strategie řízení

 1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.
 2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývaly:

- klíčové oblasti pracovníka

- komu je pracovník přímo podřízen

- o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka

- co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi

- v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích

- jaká mimořádná opatření má ve své působnosti

 

 

Finanční řízení

 1. Finanční řízení vykonává ředitelka školy.
 2. Komplexní vedení účetnictví a správu rozpočtu zajišťuje externí účetní.

 

Personální řízení

 1. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy a externí účetní.
 2. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy.

 

Materiální vybavení

 1. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí obec.
 2. Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka.
 3. Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

 

Řízení výchovy a vzdělávání

 1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy, školním řádem a školním vzdělávacím programem.

 

Externí vztahy

 1. Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitelka a učitelky školy.
 2. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

 

 1. Povinnosti zaměstnavatele

Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

 

Základní povinnosti ředitelky školy

 1. Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky (směrnice o kontrolní činnosti ředitelky)
 2. Co nejlépe organizovat práci.
 3. Vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (směrnice BOZP a PO).
 4. Zabezpečovat odměňování zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce a platovými předpisy (vnitřní platový předpis).
 5. Vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců (směrnice o DVPP).
 6. Zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.
 7. Zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zřizovatele.

 

 1. Práva a povinnosti zaměstnanců

 

Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou 263/2007 Sb., pracovním řádem pro pracovníky škol a školských zařízení zřízených, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

 

Pracovní povinnosti zaměstnanců

 1. Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyn nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci.
 2. Využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.
 3. Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.
 4. Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
 5. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání.
 6. Další povinnosti zaměstnanců jsou popsány v pracovních náplních.
 7. Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli nebo zaměstnavatelem zaměstnanci je řešena v souladu se zákoníkem práce.

 

 

Pracovní doba pedagogických zaměstnanců

 1. Je dána v pracovní smlouvě.
 2. Pedagogický pracovník může vykonávat práce související s přímou pedagogickou činností v místě trvalého bydliště pracovníka.
 3. Rozvrh přímé i nepřímé pedagogické činnosti jednotlivých pracovníků je veden ve zvláštním sešitě v ředitelně MŠ, vedle evidence docházky zaměstnanců.

 

Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců

 1. Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců je dána v pracovní smlouvě. viz příloha č. 3

 

 1. Zrušující ustanovení

 

Tímto se ruší směrnice č.j. 5/2012 Organizační řád, Mateřské školy Káraný

 

 

        Mgr. Alena Stránská

     ředitelka mateřské školy