X
Hledat...
sun sunshine

Školní řád

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Škola:

Mateřská škola Káraný, Polní 324, Káraný

Číslo směrnice:

 Č.j. 1/2017

Vypracoval:

Mgr. Alena Stránská

Vydáno dne:

1. 1. 2017

Schválil:

Mgr. Alena Stránská

Účinnost od:

1. 1. 2017

Pedagogická rada projednala dne:

4. 1. 2017

Spis/skartační znak

A.1            A10

Změny

26. 3. 2018,

1. 9. 2019

1.9.2020

bod 12.3

bod 1.1 g), h)

bod 10 – dist.vzděl.

 

Zrušena směrnice:

Školní řád ze dne 1. 9. 2015

Počet stran:

11

 

Obsah školního řádu je vymezen § 30, § 21-22 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

 

1.     Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, cílem je zajistit a podporovat věkově smíšené, tedy heterogenní třídy, splňovat podstatu společného vzdělávání, s jasným respektováním přirozeně odlišného chování dětí vzhledem k jejich věku, začleňovat do těchto tříd děti s podpůrnými opatřeními, která MŠ realizuje (pro stupeň I stanovovat podpůrná opatření a vypracovávat Plány pedagogické podpory, pro stupně II – V jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se zákonnými zástupci a školou, MŠ vypracovává na základě doporučení poraden IVP; pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č.27/2016 Sb.
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí, spolupráce s rodiči, odborníky, dalšími zařízeními (ZUŠ, MDDM aj.); MŠ vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky takové, aby byl co největší měrou využit potenciál každého dítěte včetně různých druhů nadání, s ohledem na jeho individuální možnosti

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních

podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje

v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními

předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o

předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svoboda    

Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka

mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho

všestrannému rozvoji.

 

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Práva zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dítěte mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 2. na 14 denní postupnou dopolední adaptaci (přítomnost ve třídě po dohodě s učitelkou)
 3. na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 4. projevit připomínky k provozu MŠ i jejich zaměstnancům. Případnou stížnost lze vyřídit ústně, či podat písemnou formou ředitelce školy – lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od doručení

 

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

Zákonní zástupci dětí  jsou povinni

 

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

5. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Podle § 34 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) organizace předškolního vzdělávání

 1. a) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
 2. b) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
 3. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
 4. c) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 5. d) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.

 

6. Ukončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

7. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky

mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským

službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo

pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími

doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné

ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie,   

kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni

pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení

o udělení mezinárodní ochrany.

 

 1. Docházka a způsob vzdělávání

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné

předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8:00h – 12:00h. Povinnost

předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první

den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně do 8:00h. Nejpozději po návratu dítěte

do MŠ písemně (emailem) ředitelce školy uvést důvody nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání.

 

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 1. a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

                                            

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 1. Individuální vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 1. b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 2. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 1. Distanční vzdělávání

Pokud je z důvodu vyhlášení nouzového stavu v zemi, rozhodnutí Krajské hygienické stanice, rozhodnutí ředitele MŠ (po dohodě se zřizovatelem) či z jiného důvodu (např. vyšší moc) přerušen provoz MŠ či je MŠ uzavřena (týká se období mezi 1. září a 30. června), vyplývá pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání povinnost účastnit se distančního vzdělávání.

Mateřská škola je povinna toto distanční vzdělávání poskytovat.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omlouvat neúčast dítěte ve vzdělávání v průběhu vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola je povinna se při distančním způsobu vzdělávání přizpůsobit podmínkám dítěte, které ale mateřská škola musí znát, zákonný zástupce je povinen podmínky dítěte spojené s distančním vzdělávání sdělit mateřské škole.

Mateřská škola i dítě plnící povinné předškolní vzdělávání distančním způsobem jsou povinni dodržovat protiepidemická pravidla stanové mimořádnými opatřeními.

 

11. Přebírání/ předávání dětí

 

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám

mateřské školy.

 

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době

určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

 

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání

při vzdělávání v mateřské škole.

 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské

škola a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

 

Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

13. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do

16:30 hod.

 

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Provoz mateřské školy bude uzavřen v průběhu roku také tenkrát (vedlejší prázdniny,…), pokud

po seznámení a souhlasem rodičů bude nahlášeno na docházku v MŠ méně než 5 dětí (z ekonomických důvodů).

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu.

 

Orientační čas

Činnost

6.30 – 9.00

Scházení dětí, spontánní hry, cvičení a pohybové aktivity, hygiena, svačina

9.00 – 9.45

Společné činnosti

9.45 – 11.45

Pobyt dětí venku

11.45 – 12.30

Příprava na oběd, hygiena, oběd

12.30 – 14.00

Četba, odpočinek, individuální činnosti u dětí s nespavým režimem

14.00 – 14.30

Hygiena, svačina

14.30 – 16.30

Spontánní hra dětí, rozcházení

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání určuje ředitelka školy v časovém rozmezí od 8:00 do 12:00 hodin.

 

Úplata za vzdělávání je spolu se stravným hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce.

 

Stravu je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd (v případě náhlého

onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů,

pouze v první den nepřítomnosti.

 

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je

nepříznivé počasí.

 

O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném

předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě

ve škole nebo prostřednictvím emailu. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro

zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

 

Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně, telefonicky nebo

osobně učitelce mateřské školy. Děti, které dochází k povinnému předškolnímu vzdělávání se

omlouvají písemně do omluvného listu.

 

Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu,

včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo

telefonicky.

 

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o

větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

vzdělávání dítěte.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného

zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci

nebo jím pověřené osobě.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví

ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

 1. a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
 2. b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 1. a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 2. b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo

při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění

bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou

osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické

osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte

od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat

zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení

potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat

pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že

dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po areálu školy. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

 

 1. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená.

 

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

 

Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Pavlína Rajská. O kontrolách provádí písemné záznamy.

 

Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

 

Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2020

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

 

 

V Káraném dne: 1. 9. 2020                                                   Mgr. Alena Stránská 

                                                                                                     ředitelka školy

 

 

Příloha č. 1 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
0.01 MB
Příloha č. 2 Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte
0.01 MB
Příloha č. 3   Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte
0.01 MB