X
Hledat...
sun sunshine

Provozní řád

 

Mateřská škola Káraný

Provozní řád MŠ

Č.j.: 23/2018

Účinnost od: 1. 9. 2018

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny: Zrušena směrnice čj. 29/2016

 

I. Informace o zařízení

Název školy:                           Mateřská škola Káraný

Adresa školy:                          Polní 324, 250 75, Káraný

Telefon:                                  730/104265               

IČO:                                       72546875

Ředitelka:                               Mgr. Alena Stránská

Zřizovatel:                              Obec Káraný

 

Typ MŠ:                                 celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:                       28 dětí

Provozní doba  školy:            6,30 – 16,30 hodin

 

II. Režimové požadavky

 

Stanovený režim jsou učitelky povinné pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00 h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 

d) Pohybové aktivity:

-           denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

-           průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

-           1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

-           denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 

e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9:45 – 11:45 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

K pobytu venku: využíváme školní zahrady,  vycházky do lesa a do okolí MŠ.

Údržba školní zahrady: 1x za dva týdny posekání trávníků, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (IP, klidné hry). Lehátka denně připravuje školnice s učitelkou tak, že nejprve proklepe a ustele lůžkoviny, navrch spolu s dětmi složí pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.

 

g) Stravování:

-           vlastní strava připravená ve školní kuchyni

-           svačiny se podávají v době od 9 hodin, odpoledne od 14,00 do 14,30 hodin – kuchařka připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

-           obědy se vydávají od 11:45 hodin, polévku dětem rozdávají učitelky, pro hlavní jídlo si děti chodí samostatně k výdejnímu okénku. Polévku i  hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

 

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici tekutiny v konvicích, ze kterých si mohou samy nalévat (zajišťuje kuchařka) a své kelímky označené svou značkou Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje kuchařka vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

 

i) Otužování:

-           pravidelné větrání tříd

-           školnice i učitelky sledují vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu

-           dostatečný pobyt venku

-           kontrola vhodného oblečení dětí v i mimo MŠ

-           v létě sprcha na školní zahradě

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018, zrušena směrnice čj.

 

V Káraném dne: 1. 9. 2018                                                            …………………………….

                                                                                                                 Mgr. Alena Stránská

                        ředitelka školy